Stanovy klubu

Stanovy Modelklubu Lipence p. s.

I.
Název a sídlo Modelklubu Lipence p. s.
Název: Modelklub Lipence p. s. (dále jen „Modelklub”)
Sídlo: K průhonu 381, 155 31 Praha 5 – Lipence

II.
Statut Modelklubu
1. Modelklub je jako modelářský klub pobočným spolkem Svazu modelářů České republiky z. s. (dále jen „Svaz modelářů ČR“)
2. Modelklub je právnickou osobou.
3. Modelklub se ve své činnosti řídí ustanoveními Nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména §§ 214 – 302, týkajících se spolků, a Stanovami Svazu modelářů ČR. Obé
mají v případě nejasností vyšší právní sílu než tyto stanovy Modelklubu.

III.
Cíl činnosti
1. Cílem Modelklubu je sdružování modelářů, vyvíjení společné modelářské činnosti, hájení a zastupování členů v oblasti modelářské činnosti, zabezpečování soutěží, setkání a propagace modelářské činnosti, organizace a pořádání veřejných akcí a soutěží se řídí dle Směrnice CAA/S-SP-022-1/2020


 1. Součástí cílů a činnosti Modelklubu je sportovní a modelářská výchova dětí a mládeže.
  3. Modelklub naplňuje své cíle zejména tím, že:
  a) podílí se samostatně nebo ve spolupráci se Svazem modelářů ČR, orgány státní a místní správy a jinými organizacemi na zajišťování modelářské a sportovní činnosti,
  b) spolupracuje s tuzemskými, zahraničními a mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které se zabývají modelářskou, sportovní a obdobnou činností,
  c) organizuje ve svých prostorách činnost zájmového modelářského kroužku dětí a mládeže,
  d) poskytuje poradenství jiným subjektům, působícím v oblasti modelářské a sportovní činnosti,
  e) provádí ediční, propagační a osvětovou činnost,
  f) provádí hospodářskou činnost zejména v oblasti péče a využití klubových prostor a klubového modelářské letiště, a to především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání a výše uvedené činnosti.

IV.
Členství
1. Členem Modelklubu mohou být občané ČR starší 15 let, občané jiného státu starší 18 let s dlouhodobým legálním pobytem na území ČR a občané ČR mladší 15 let po předchozím písemném souhlasu zákonného zástupce, kteří souhlasí se stanovami a cíli Modelklubu.
2. O přijetí za člena Modelklubu rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada Modelklubu.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Přijetí za člena se sděluje písemně, a to vystavením a předáním členského průkazu. Přijetím za člena Modelklubu se člen stává též členem Svazu modelářů ČR.
4. Modelklub vede seznam členů, zápis členů i výmaz členů vedou pověření členové Rady Modelklubu. Seznam členů je zveřejněn na webových stránkách Modelklubu.
5. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným Radě Modelklub nebo dohodou uzavřenou mezi členem a organizací,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena za neplacení členských příspěvků v souladu se Stanovami Svazu modelářů ČR,
d) vyloučením člena za neodpracování (neuhrazení) brigádnických hodin
e) vyloučením člena za závažné porušení stanov nebo zájmů Modelklubu Lipence
f) zánikem Modelklubu.
g) k vyloučení člena z důvodů zde uvedených pod písm. c) a d) je zmocněna Rada klubu, pokud ani v  dodatečné lhůtě a písemném upozornění, že v případě jejího marného uplynutí bude členství zrušeno, nedojde k nápravě
h) o vyloučení člena z důvodů zde uvedených pod písm. e) rozhoduje členská schůze
i) člen musí být s návrhem na vyloučení obeznámen v písemné formě; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co mu je ku prospěchu.
j) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rada Modelklubu. Rada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
i) Vyloučení člena z Modelklubu znamená automaticky též vyloučení i ze Svazu Modelářů ČR.

V.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti Modelklubu,
b) volit členy orgánů Modelklubu,
c) být volen do orgánů Modelklubu,
d) obracet se na orgány Modelklubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) být informován o veškeré činnosti Modelklubu, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství v organizaci.

 1. Člen má povinnost zejména
  a) dodržovat stanovy Modelklubu, plnit usnesení členské schůze nebo Rady Modelklubu a jejích operativních rozhodnutí,
  b) aktivně se podílet na plnění cílů Modelklubu,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Modelklubu,
  d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Modelklubu,
  3. Člen má možnost v případě finanční nouze požádat Radu klubu o rozdělení a termíny uskutečnění plateb za členské příspěvky. Tento požadavek musí doručit Radě klubu písemně nejpozději do 30. 11. roku, předcházejícímu roku, za nějž má být členský příspěvek zaplacen.

VI.
Orgány Modelklubu
Orgány Modelklubu jsou:
a) členská schůze
b) Rada Modelklubu
c) Kontrolní komise
Členové Rady Modelklubu a kontrolní komise, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy, jejichž funkční období bude trvat do nejbližšího zasedání členské schůze.

VII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Modelklubu.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Modelklubu.
3. Členskou schůzi svolává předseda Rady Modelklubu dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Členskou schůzi svolává vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů Modelklubu nebo kontrolní komise.  Nesvolá-li členskou schůzi v tomto případě do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Modelklubu.
4. Zasedání členské schůze se svolává nejméně třicet dnů před jeho konáním. Pořad jednání může být proti návrhu toho, kdo orgán svolal (viz bod 3), změněn jen s jeho souhlasem. Je-li zasedání svoláno dle bodu 3), může být odvoláno nebo odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
5. Každý člen je oprávněn účastnit se jednání a požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí Modelklubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
6. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Modelklubu oprávněných o ní hlasovat.
8. Členská schůze zejména:

 1. a) rozhoduje o změnách stanov Modelklubu,
  b) schvaluje úkoly Modelklubu pro příslušné období,
  c) schvaluje výroční zprávu Modelklubu, rozpočet Modelklubu a roční uzávěrku hospodaření,
  d) volí na dobu 4 let členy Rady,
  e) rozhoduje o zrušení členství,
  f) rozhoduje o zániku Modelklubu,
  g) stanovuje členské příspěvky Modelklubu, které se skládají z příspěvku Svazu modelářů ČR a příspěvku člena na činnost Modelklubu
  h) rozhoduje o počtu brigádnických hodin a o ceně neodpracované brigádnické hodiny
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, lze na místě svolat náhradní členskou schůzi u které se nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny. Musí být zřejmé, že se jedná o náhradní členskou schůzi, která se může konat okamžitě  ale nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradní členské schůzi  se může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání.

 3. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů Modelklubu jsou rovné, každý člen hlasuje osobně.
  11. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov Modelklubu nebo o zániku Modelklubu je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň dvoutřetinová většina všech přítomných členů. O každém rozhodnutí se hlasuje samostatně.
  12. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona (NOZ), se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

VIII.
Rada Modelklubu
1. Rada je výkonným orgánem Modelklubu, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Rada řídí činnost Modelklubu v období mezi zasedáními členské schůze.
3. Rada má nejméně 5 členů. Členy Rady mohou být pouze fyzické osoby z řad členů Modelklubu.
Členové Rady mohou být voleni opakovaně.
4. Členství v Radě zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) smrtí člena,
c) vzdáním se funkce písemným oznámením Radě,
d) odvoláním členskou schůzí.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost Modelklubu,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje o přijetí za člena Modelklubu,
f) kontroluje činnost případných pracovníků.
6. Radu svolává předseda podle potřeby, nejméně však 2x ročně. V případě nepřítomnosti předsedy svolává Radu místopředseda.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze Rady podepisuje předseda a jeden jeho člen.
9. K zajištění činnosti Modelklubu může Rada zřídit kancelář Modelklubu.

IX.
Předseda a místopředseda
1. Předseda je statutárním orgánem Modelklubu, naplňuje rozhodnutí Rady a zejména zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem, přijímá zaměstnance Modelklubu do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Modelklubu.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod Modelklubu.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady.
4. V případě nepřítomnosti předsedy přecházejí jeho práva a povinnosti v organizaci na místopředsedu.
5. Předsedu a místopředsedu volí Rada ze svého středu.

X.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Modelklubu, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
2. Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí.
3. Členství v kontrolní komisi zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) smrtí člena,
c) vzdáním se funkce písemným oznámením radě,
d) odvoláním členskou schůzí.
4. Kontrolní komise kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze, vykonává dohled nad  hospodařením Modelklubu, upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
5. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
6. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Modelklubu a požadovat od členů dalších orgánů Modelklubu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

XI.
Místní příslušnost
1. Modelklub může vytvářet místní organizační jednotky. Případné organizační jednotky Modelklubu nemají samostatné řídící orgány a podléhají řídícím orgánům celého Modelklubu. Organizační jednotky ustaví v případě potřeby Rada Modelklubu svým rozhodnutím.
2. Modelklub je místně příslušný po celé České republice.

XII.
Zásady hospodaření
1. Modelklub hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a po stránce obecně hospodářské podléhá řízení Svazu modelářů ČR.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů Modelklubu,
d) členské příspěvky, jestliže členská schůze rozhodne o jejich vybírání,
e) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí.
3. Za hospodaření Modelklubu odpovídá Rada, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

XIII.
Zánik Modelklubu
1. Modelklub zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem z rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České Republiky.
2. Zaniká-li Modelklub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové Modelklubu z osobností na poli vědy, kultury, sportu, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli Modelklubu a tyto cíle podporují. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena Modelklubu.
2. Modelklub může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád Modelklubu.
3. Modelklub vydává výroční zprávu.


V Praze 16 – Lipence, dne 27.8.2023